ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ 3424/2005 – ΦΕΚ 305/Α’/13.12.2005

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α’) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με . . .