ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.   ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής . . .