ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημαντικές φορολογικές διατάξεις Δημοσιεύτηκε ο ν. 4474/2017.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένας ακόμη νόμος με σημαντικές φορολογικές διατάξεις, ο νόμος 4474/2017 με τίτλο “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.” Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων του . . .