02Μαρ

Σημαντικές φορολογικές διατάξεις Δημοσιεύτηκε ο ν. 4474/2017.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ένας ακόμη νόμος με σημαντικές φορολογικές διατάξεις, ο νόμος 4474/2017 με τίτλο “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.”

Μεταξύ των σημαντικότερων διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, μπορούμε να επισημάνουμε:

τις διατάξεις που τροποποιούν το ν. 4170/2013 σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. (άρθρα 1-6)
τις μεταβολές στα πρόστιμα και σε άλλες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 12)
την παράταση  της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων (άρθρο 30)
τις διατάξεις σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 34)
τις μεταβολές στη φορολογία κατοχής ακινήτων (άρθρο 13) (μεταξύ άλλων, παρατείνεται για δύο έτη η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων ενώ επέρχονται τροποποιήσεις και στις διατάξεις για το πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
τις διατάξεις με τις οποίες εξομοιώνονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με αυτά που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες (άρθρο 29)
τις διατάξεις που τροποποιούν τον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 7)
τις διατάξεις που τροποποιούν τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (άρθρα 8, 9)
τις διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου και τρόπου υποβολής ειδικής δήλωσης εισφοράς από εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 15)
τις διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή πρώτης κατοικίας στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρο 14)
την κατάργηση των διατάξεων του ν. 1882/1990 σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης του ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. 
τις διατάξεις σχετικά με τη φορολογική και τελωνειακή ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 11)