05Ιαν

Αλλαγές σε δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φόρου δωρεών – γονικών παροχών χρηματικών ποσών προαναγγέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας. Επιπλέον, με την ίδια εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι από δω και στο εξής κάθε δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής θα υποβάλλεται και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. Δηλαδή η δήλωση φόρου δωρεάς θα πρέπει να υποβάλλεται και από τον δότη και από τον δέκτη της δωρεάς, ενώ η δήλωση φόρου γονικής παροχής θα πρέπει να υποβάλλεται και από τον γονέα και από το τέκνο.

Με την υπ’ αριθμόν Ε2001/ 2018 εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, που υπεγράφη στις 28 Δεκεμβρίου 2018, κοινοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- στις ΔΟΥ οι διατάξεις του άρθρου 60 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4583/2018. Πρόκειται για το άρθρο με το οποίο, όπως ήδη έχει αποκαλύψει η «Ν» από τον Δεκέμβριο, καταργείται η διαδικασία της χειρόγραφης συμπλήρωσης και υποβολής στις ΔΟΥ εντύπων δηλώσεων φόρου δωρεάς – γονικής παροχής και ορίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα καθοριστεί, πλέον, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ που θα προβλέπει την υποβολή μέσω εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet.

Οι διατάξεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή, με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4583/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, οι οποίες αφορούν την υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεών και γονικών παροχών, λόγω της επικείμενης υλοποίησης της μηχανογραφικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου για χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές. Θεσπίζεται, επίσης, η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής και από τους δύο συμβαλλομένους, ανεξάρτητα αν για τη σύσταση αυτής συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ορίζεται, τέλος, ότι με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων.

Σε πρώτη φάση, όπως ήδη έχει επισημάνει η «Ν», θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet οι δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής χρηματικών ποσών. Οι αναλογούντες φόροι στις περιπτώσεις αυτές θα υπολογίζονται και θα εκκαθαρίζονται αυτόματα. Με την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου, δηλαδή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων στα οποία θα αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των Ταυτοτήτων Οφειλής, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα ποσά έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών.

Οι συντελεστές

Σημειώνεται ότι όλες οι χρηματικές δωρεές και οι χρηματικές γονικές παροχές φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανέρχονται σε:

1. 10% εφόσον πρόκειται για δωρεές χρηματικών ποσών από γονείς προς παιδιά (γονικές παροχές), από τον έναν σύζυγο στον άλλον σύζυγο κι από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια

2. 20% για δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ αδελφών, από θείους σε ανίψια, από πεθερούς προς γαμπρούς ή νύφες και από προπαππούδες ή προγιαγιάδες σε δισέγγονα

3. 40% για δωρεές χρηματικών ποσών προς τους υπόλοιπους συγγενείς, καθώς και δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ μη συγγενών.

Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4583/2018, με την υπ’ αριθμόν Ε2001/2018 εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκαν στις ΔΟΥ και οι ακόλουθες διατάξεις του ίδιου νόμου:

α) Άρθρο 61: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης μέχρι και 31/12/2003 δεν απαιτείται, από 18/12/2018 και εφεξής, η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια. Επίσης, κατά τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 18/12/2018, δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές οι οποίες είχαν συσταθεί μέχρι και 31/12/2003.

β) Άρθρο 70: Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ με τις οποίες ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 δήλωση, με τη συνυποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση παραστατικών, τα οποία απαιτείται να αποδεικνύουν ότι συντρέχει ο λόγος ανάκλησης την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, εκτός εάν για τα συγκεκριμένα ακίνητα, για τα οποία είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις, έχει εκδοθεί και χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Τυχόν φόροι και τόκοι που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.