05Ιαν

Τα κριτήρια των φοροελέγχων για το 2019 από την ΑΑΔΕ

Τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που δήλωσαν 1.570.331 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες στο αναμορφωμένο έντυπο Ε3, το οποίο υπέβαλαν φέτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία των μηχανημάτων POS και των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών που δήλωσαν στο TAXISnet και στο φετινό Ε3 εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και εταιρείες σκοπεύουν να αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να διαμορφώσουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέξουν τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που θα ελέγξουν εξονυχιστικά κατά τη διάρκεια του 2019. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα επιλεγούν για έλεγχο περισσότεροι από 25.000 φορολογούμενοι που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα βασικά κριτήρια τα οποία θα λάβουν υπ’ όψιν τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να επιλέξουν ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελέγξουν το 2019 θα είναι τέσσερα:

α) Οι μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους ακαθαρίστων εσόδων και εκπεσθεισών δαπανών που θα καταγραφούν αναλυτικά για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

β) Η μη δήλωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

γ) Η μη δήλωση συσκευών POS στο Ε3 από επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες υποχρεωμένους να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες συσκευές για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές από τους πελάτες τους.

δ) Η μη διασύνδεση συσκευών POS με δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ειδικότερα, για να καθοριστεί η λίστα των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων που θα ελεγχθούν από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ, το 2019 θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες διαδικασίες:

1) Από τα υποβληθέντα εντός του 2018 έντυπα Ε3 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα λάβουν υπ’ όψιν τα ποσά των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων και των δηλωθεισών δαπανών που αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Τα στοιχεία που θα αντλήσουν θα τα υποβάλουν σε στατιστική επεξεργασία προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα για τους μέσους όρους ακαθάριστων εσόδων και δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων στις οποίες θα εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις από τους μέσους όρους που θα έχουν καταγραφεί θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα για έλεγχο.

2) Από τους περίπου 700.000 επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν μία ή περισσότερες από τις 143 δραστηριότητες για τις οποίες από τις 16 Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι υποχρεώσεις ταυτόχρονης χρήσης POS και επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, θα επιλεγούν για έλεγχο όσοι θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές και ειδικότερα:

α) όσοι δεν θα έχουν εκπληρώσει μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία της 15ης Ιανουαρίου 2019 την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού,

β) όσοι δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία των συσκευών POS στα έντυπα Ε3 που υπέβαλαν φέτος,

γ) όσοι δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των δηλωθέντων ή μη δηλωθέντων POS με τους δηλωθέντες επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Σημειώνεται ότι για τον ακριβή αριθμό των πλήρων και μερικών φορολογικών ελέγχων που θα διενεργήσουν το 2019 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα εκδοθεί εντός των ημερών απόφαση από τον διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή. Η απόφαση αυτή θα βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, σύμφωνα με τις οποίες:

  1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.

2.α. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των πλήρων και μερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και μερικών ελέγχων, αντίστοιχα, των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

β. Για ελέγχους που διενεργούνται από 1/1/2018, ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου, αφορούν κατ’ αρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογικά έτη ή χρήσεις, με βάση κριτήρια κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Για τον ακριβή αριθμό των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2019 θα εκδοθεί εντός των ημερών απόφαση από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Έλεγχοι και κατόπιν τυχαίας επιλογής

Πέραν των παραπάνω τεσσάρων βασικών κριτηρίων, το 2019 ένας αριθμός επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα «προτεραιοποιηθεί» για έλεγχο κατόπιν τυχαίας επιλογής, χωρίς προηγουμένως να ληφθεί υπ’ όψιν κανένα κριτήριο. Δηλαδή κάποια ΑΦΜ φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες θα περιληφθούν σε ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο θα επιλεγεί για τη διενέργεια ελέγχων.

Τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατόπιν τυχαίας επιλογής, χωρίς κανένα συγκεκριμένο κριτήριο, έχει ήδη προαναγγείλει για το 2019 ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας πριν από περίπου τρεις εβδομάδες στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Στην ομιλία του ο κ. Πιτσιλής είχε αναφέρει συγκεκριμένα ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το επόμενο έτος θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η επιλογή ενός τυχαίου δείγματος φορολογουμένων για έλεγχο.

«Ένα μικρό, αλλά σημαντικό μέρος των ελέγχων μας θα βασίζεται στην τυχαιότητα, με σκοπό να διαβιβασθεί το μήνυμα ότι, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες, μπορεί να ελεγχθεί ο καθένας», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφερόμενος στους βασικούς στόχους των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.

Πηγή: naftemporiki.gr